De ziektewet regelt de uitkeringen als u door ziekte (voorlopig) niet in staat bent om arbeid te verrichten en dus geen aanspraak kunt maken op loon. Het is wettelijk vastgelegd dat een werknemer gedurende een bepaalde recht heeft op een deel van het loon. Als u langer werkzaamheden niet kunt hervatten is er ook nog een vangnet waar we in dit artikel dieper op ingaan.

Recht op ziektewet uitkering

Werknemers zijn verplicht verzekerd, bij ziekte zal loon gewoon doorbetaald worden. In andere gevallen kunt u een uitkering aanvragen volgens de ziektewet. Heeft u geen werkgever, dan heeft u in sommige situaties toch recht op een ziektewetuitkering:

- U bent werkzaam als uitzendkracht en wordt ziek.
- U bent een oproepkracht of invalkracht en wordt ziek.
- Bij ziekte binnen een fictief dienstverband (dit geldt voor musici, artiesten en thuiswerkers).
- U contract loopt tijdens de periode van ziekte af.
- Binnen vier weken na afloop van uw contract ben u ziek geworden.
- U krijgt al een WW uitkering en in die tijd wordt u ziek.
- U heeft een sociale uitkering en wordt ziek.
- Wanneer u vrijwillig verzekerd bent voor de ziektewet.

Geen recht op ziektewet uitkering

Het is eigenlijk heel eenvoudig, zonder werkgever bent u niet verzekerd en dus geen recht op deze uitkering. U heeft ook geen recht op een uitkering in de hieronder genoemde situaties:

- U heeft of start een eigen bedrijf.
- Als directeur-grootaandeelhouder (dga)
- U werkt als alfahulp.
- Bij het onderbreken van werkzaamheden voor een korte periode.
- U bent werkzaam in het buitenland.
In de hierboven genoemde situaties kunt u zich wel vrijwillig voor de ziektewet verzekeren en een ziektewetuitkering aanvragen bij ziekte.

Hoogte van het ziektegeld

Een ziektewetuitkering is meestal 70% van het laatst verdiende dagloon. Dat is dus het gemiddelde van wat u per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Er is overigens een wettelijk maximumdagloon. Er zijn echter ook bijzondere situaties waardoor de uitkering van de ziektewet hoger dan de eerst genoemde 70% van het laatst verdiende dagloon kan zijn. Verder hangt de hoogte van de ziektewetuitkering die u kunt ontvangen volledig van uw eigen situatie af en van hoeveel u gemiddeld per uur verdiende in het jaar voordat u ziek bent geworden. Hieronder geven we het één en ander voor wat betreft uw situatie en de hoogte van de ziektewetuitkering weer:

- Bij ziekte ontvangt u 70% van het dagloon.
- U wordt voor of vlak na het zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of door de bevalling, u krijgt 100% van je dagloon.
- Je bent door orgaandonatie ziek geworden? Dan krijgt u ook 100% van het dagloon.
- U bent ziek of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een uitkering volgens de cao-afspraken.

De uitkering aanvragen

Als u ziek wordt maar geen werkgever hebt, dan kun u de ziektewetuitkering via het UWV regelen door het daar aan te vragen. Als je wel een werkgever hebt dan kan deze de aanvraag bij het UWV indienen. Als u geen werkgever heeft moet u het dus zelf allemaal regelen. Let wel, u moet u uiterlijk de tweede dag al ziekmelden bij het UWV. Als u zich ziek heeft gemeld komt er binnen vier weken bericht of u wel of geen ziektewet uitkering zal ontvangen.

U heeft twee jaar het recht op ziektegeld, de eerste betaling van het ziektegeld krijgt u uiterlijk zes weken na de ziekmelding. De regeling wordt stopgezet in de hieronder genoemde gevallen:

- Bij beterschap
- Wanneer na het eerste jaar uw arbeidsongeschiktheid minder dan 35% is.
- U bent langer ziek dan twee jaar.
- U komt in aanmerking voor AOW.
- U zit een maand of langer in detentie.
- Bij overlijden.

Als u langer dan een jaar ziektegeld ontvangt krijgt u met een eerstejaars ziektewetbeoordeling te maken. Er volgen gesprekken met deskundigen die beslissen of uw uitkering een vervolg krijgt of niet.

doktersdienst